I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Serwisu dostępnego pod adresem www.lubcafe.pl.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.lubcafe.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. realizację Zamówienia, w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy.

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.

Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest BERMat Marcin Bernacki, ul. Sadowa 6/30, 24-100 Puławy.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Towar – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia, a następnie je kupić; Towary prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.

II. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista,
 • aktywne konto e-mail.

2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:

 • ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego,
 • ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

3. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Zamawiających lub osób trzecich,
 • niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet,
 • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.

6. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

7. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

8. Sprzedawca prezentuje Użytkownikowi w Serwisie jedynie przykładowe produkty. Po zalogowaniu widoczne są produkty, spośród których Zamawiający może dokonać zamówienia (Towary).

III. Proces rejestracyjny

1. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

2. W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Serwisie. Zmiana adresu oraz nr telefonu możliwa jest poprzez Serwis. Zmiana pozostałych danych możliwa jest jedynie poprzez kierowanie korespondencji na adres: BERMat Marcin Bernacki, ul. Sadowa 6/30, 24-100 Puławy.

3. Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.

5. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.

6. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:

 • Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z następstwami poniższych działań:

 • podanie nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa,
 • udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.

IV. Proces składania Zamówień

1. Sprzedawca gwarantuje dostępność Towarów prezentowanych w Serwisie.

2. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego przez okres 2 lat od jego umieszczenia na Koncie.

4. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Zamawiającego przed dokonaniem wysyłki.

5. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wypełnić odpowiednie pola w formularzu dostawy.

6. Koszt dostawy nie został ujęty w Cenie Towarów. Zależy on rodzaju dostawy oraz wagi Towaru zamawianego. Informacja o koszcie dostawy będzie dostępna dla Zamawiającego w Serwisie zaraz po wprowadzeniu szczegółów Zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Kod rabatowy

1. Zamawiający, który otrzyma lub zostanie poinformowany o kodzie rabatowym po jego wprowadzeniu w odpowiednie pole w Serwisie w module płatności uprawniony jest do obniżonej płatności za zakupy, których kod rabatowy dotyczy.

2. Sprzedający może wysyłać kod rabatowy do kupujących drogą elektroniczną lub drukować w materiałach poligraficznych. 3. Dodatkowe warunki ważności kodu rabatowego, takie jak data obwiązywania, ograniczenia co do osób uprawnionych do użycia kodu rabatowego, maksymalnej ilości wykorzystania, łączenia kodów rabatowych komunikowane będą razem z kodem rabatowym. 4. Użycie kodu rabatowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie oraz publikowanych razem z kodem rabatowym. 5. W przypadku zwrotu produktu, za który Zamawiający zapłacił kodem rabatowym powoduje pomniejszenie zwracanej kwoty pieniężnej o kwotę kodu rabatowego. 6. Kody rabatowe dystrybuowane w wysyłkach bezpośrednich nie mogą być przesyłane innym użytkownikom poza bezpośrednim odbiorcą kodu rabatowego. Kody rabatowe udostępnione innym osobom lub opublikowane przez lub z pomocą Zamawiającego mogą być unieważnione przez Sprzedawcę. 7. Kody rabatowe nie mogą być wymieniane na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenie poza obniżeniem płatności w Serwisie, po spełnieniu niezbędnych warunków. 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia asortymentu, za zakup którego będzie można uzyskać prawo do wykorzystania kodu rabatowego. Każde takie wykluczenie będzie komunikowane przy wysyłce kodu rabatowego.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie „Polityka prywatności” stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

VII. Dostawa

1. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronach Serwisu.

2. Dostawy są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi u wybranego podczas składania Zamówienia dostawcy. 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. 4. W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją. 5. Podczas rejestracji w Serwisie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje konto”. 6. Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu. 7. Sprzedawca dostarcza Towar wraz z dowodem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwa firmy, numer NIP, adres firmy w polach formularza adresowego znajdującym się w module „Moje konto” w Serwisie.

VIII. Zasady płatności

1. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:

 • On-line - za pomocą kart debetowych/kredytowych,
 • On-line - przelewem bankowym – za pomocą PAYU lub PAYPALL,
 • Przelewem bankowym.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru. 3. Zamawiający powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) dostarczyć Towar do Sprzedającego. 4. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. 6. Zamawiający niezwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy za oddane Towary. Przy ustalaniu kwoty zwrotu decydująca będzie cena, jaka widnieje na paragonie. 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji producenta.

X. Reklamacje

1. Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia go w obecności dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację. 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub telefonicznie. 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania w Serwisie. Sprzedawca nie informuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu.

XII. Kontakt

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: palarnia@lubcafe.pl.


Góra